Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

C) Obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raons de discapacitat

Normativa:Arts.68.1.4º i 78.2 Llei IRPF;57 Reglament, redacció a 31-12- 2012

Qui té dret a aquesta deducció?

Tindran dret a aplicar el règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual:

  1. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat anteriorment a 1 de gener de 2013, sempre i quan les esmentades obres o instal·lacions hi hagin concloses abans d'1 de gener de 2017.
  2. Els contribuents que siguin copropietaris de l'immoble en el qual resideixin les persones amb discapacitat i en el qual es realitzin les obres de modificació dels elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la finca urbana i la via pública, tals com escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol un altre element arquitectònic, així com les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar les barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat.

Concepte d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual

A efectes de la deducció, tenen la consideració d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual les següents:

  1. Les obres que impliquin una reforma de l'interior de l'habitatge.
  2. Les obres de modificació d'elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la via pública i la finca urbana, tals com escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic.
  3. Les obres necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seguretat.

Acreditació de la necessitat de les obres i instal·lacions

Les obres i instal·lacions d'adequació hauran de ser qualificades com a necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat de la persona amb discapacitat, mitjançant certificat o resolució expedit pel IMSERSO o òrgan competent de les Comunitats Autònomes en matèria de valoració de discapacitats basant-se en el dictamen emès pels Equips de Valoració i Orientació dependents de la mateixa.

Requisits subjectius de la deducció

Els requisits subjectius que s'han de complir per aplicar aquesta deducció són els següents:

  1. Que la persona amb discapacitat sigui el mateix contribuent o el seu cònjuge o un parent, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau, inclusivament que convisqui amb ell.
  2. Que l'habitatge estigui ocupat per qualsevol de les persones a què es refereix el paràgraf anterior a títol de propietari, arrendatari, sotsarrendatari o usufructuari.

Quantitats invertides amb dret a deducció

La base de la deducció està constituïda per l'import satisfet a l'exercici pel contribuent (tant la mateixa persona amb discapacitat com, en el seu cas, els copropietaris de l'immoble) en concepte d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge per raons de discapacitat en els termes anteriorment comentats.

Límit de la deducció (inversió màxima deduïble)

L'import màxim de la inversió amb dret a aquesta deducció està establert en 12.080 euros anuals, sense que l'eventual excés de les quantitats invertides sobre l'esmentat import pugui traslladar-se a exercicis futurs.

Recordi: el límit de 12.080 euros anuals per obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raons de discapacitat és independent del límit de 9.040 euros anuals fixat per als altres conceptes deduïbles per inversió en habitatge habitual.

Percentatges de deducció

Els percentatges de deducció aplicables al present exercici són els que s'indiquen en el següent quadre:

Inversió en obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat
InversióTram estatal de la deduccióTram autonòmic de la deducció
Catalunya Restants Comunitats Autònomes (1)
Inversió realitzada a l'exercici fins a 12.080 euros 10% 15% 10%

Nota al quadre:

(1) Inclou les altres Comunitats Autònomes de règim comú i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla a què s'aplica l'article 78.2 de la Llei IRPF, a la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.(Tornar)