Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Règim transitori

Normativa:Disposició transitòria divuitena Llei IRPF;Disposició transitòria dotzena Reglament

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica (BOE del dia 28) va suprimir, amb efectes des d'1 de gener de 2013, la deducció per inversió en habitatge habitual.

No obstant això, per als contribuents que venien deduint-se per habitatge habitual anteriorment a 1 de gener de 2013 (excepte per aportacions a comptes habitatge), l'esmentada Llei 16/2012 va introduir un règim transitori que els permet continuar divertint-se de la deducció en els mateixos termes i amb les mateixes condicions existents a 31 de desembre de 2012.

A qui s'aplica el règim transitori?

Només tindran dret a aplicar la deducció per inversió en habitatge habitual per les quantitats satisfetes en el període que es tracti els següents contribuents:

  1. Els contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual o satisfet quantitats per a la construcció de la mateixa anteriorment a 1 de gener de 2013.
  2. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats anteriorment a 1 de gener de 2013 per obres de rehabilitació o ampliació de l'habitatge habitual, sempre que les esmentades obres estiguin acabades abans d'1 de gener de 2017.
  3. Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat anteriorment a 1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguin concloses abans d'1 de gener de 2017.

En tot cas, per poder aplicar el règim transitori de deducció s'exigeix que els contribuents hagin practicat la deducció per l'esmentat habitatge el 2012 o en anys anteriors, tret que no l'hagin pogut practicar encara perquè l'import invertit en la mateixa no hagi superat les quantitats invertides en habitatges anteriors, en la mesura que haguessin estat objecte de deducció i, en el seu cas, l'import de guanys patrimonials exempts per reinversió.

Recordi: a diferència del que succeeix en els casos d'adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació d'habitatge habitual van quedar fora dels beneficis que atorga el règim transitori els contribuents que, anteriorment a 1 de gener de 2013, haguessin dipositat quantitats en comptes habitatge destinats a la primera adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.

Com s'aplica la deducció en el règim transitori

La disposició transitòria divuitena de la Llei de IRPF en manté, per als contribuents que tinguin dret al règim transitori, l'aplicació de la regulació continguda als articles 67.1, 68.1, 70.1, 77.1, i 78 de la Llei del IRPF a la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, sense perjudici dels percentatges de deducció que conforme al disposat en la Llei 22/2009 hagin estat aprovats per la Comunitat Autònoma.

Així mateix, la nova disposició transitòria dotzena del Reglament del IRPF preveu per als contribuents que tinguin dret al règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual l'aplicació del disposat al seu capítol I del Títol IV, a la redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

Obligació de presentar declaració

Els contribuents que desitgin exercir el dret a la deducció per inversió en habitatge habitual del règim transitori estaran obligats, en tot cas, a presentar declaració pel IRPF