Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple:Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

Senyor M.V.C., solter i sense fills, va traslladar la seva residència de Cadis a Ceuta el 20 d'agost de 2018, residint en aquesta ciutat des de l'esmentada data.Durant l'exercici 2020 ha obtingut les següents rendes:

 • Rendiment net reduït del treball: 31.000
 • Rendiment net reduït de capital mobiliari:500
 • Rendiment net reduït de capital immobiliari:3.200
 • Guany patrimonial reduït imputable a 2020:20.000

Els rendiments nets del treball procedeixen de la seva relació laboral amb una empresa situada a Ceuta.Els rendiments del capital mobiliari corresponen a interessos de comptes d'entitats financeres situades a Ceuta.Per la seva part, els rendiments de capital immobiliari corresponen a un pis de la seva propietat situat a Cadis i que va estar llogat des de l'1 de gener de 2020 a 30 de setembre de l'esmentat any.El dia 1 d'octubre de 2020 va procedir a la venda de l'esmentat pis obtenint com a conseqüència de la transmissió un guany patrimonial reduït de 20.000 euros.

Determinar l'import de la deducció per les rendes obtingudes a Ceuta a l'exercici 2020.

Solució:

Nota prèvia: en haver residit a Ceuta durant un termini inferior a tres anys, la deducció per rendes obtingudes a Ceuta únicament podrà aplicar-se sobre les quotes íntegres, estatal i autonòmica, que proporcionalment corresponguin a les rendes obtingudes a Ceuta (rendiments nets del treball i rendiments nets del capital mobiliari).

Base imposable general i base liquidable general (31.000 + 3.200) = 34.200

Base imposable de l'estalvi i base liquidable de l'estalvi (20.000 + 500) = 20.500

Mínim personal i familiar = 5.550

1.Quota íntegra corresponent a la base liquidable general

 1. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general (34.200,00)

  Escala general

  Fins a 20.200,00:2.112,75

  Resta 14.000,00 al 15%:2.100

  Quota 1 (2.112,75 + 2.100) = 4.212,75

  Escala autonòmica

  Fins a 20.200,00:2.112,75

  Resta 14.000,00 al 15%:2.100

  Quota 2 (2.112,75 + 2.100) = 4.212,75

 2. Aplicació de les escales de gravamen a la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar

  Escala general 5.550 al 9,50%:527,25

  Quota 3 = 527,25 

  Escala autonòmica 5.550 al 9,50%: 527,25

  Quota 4 = 527,25 

 3. Determinació de la quota íntegra general, estatal i autonòmica

  Quota íntegra general estatal (Quota 1 - Quota 3):4.212,75 – 527,25 = 3.685,50

  Quota íntegra general autonòmica (Quota 2 - Quota 4):4.212,75 – 527,25 = 3.685,50

2.Quota corresponent a la base liquidable de l'estalvi (20.500,00)

 • Gravamen estatal

  Fins a 6.000,00:570

  Resta 14.500,00 al 10,50%:1.522,50

  Quota gravamen estatal (570 + 1.522,50) = 2.092,50

 • Gravamen autonòmic

  Fins a 6.000: 570

  Resta 14.500,00 al 10,50%:1.522,50

  Quota gravamen autonòmic (570 + 1.522,50) = 2.092,50

 • Determinació de les quotes íntegres

  Part estatal (3.685,50 + 2.092,50) = 5.778

  Part autonòmica (3.685,50 + 2.092,50) = 5.778

3.Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

Per al seu càlcul s'han de seguir els següents passos:

 • Càlcul de la deducció corresponent a les rendes obtingudes a Ceuta: 

  [60% x Quota íntegra general / Base Liquidable General x Base Liquidable General obtinguda a Ceuta] 

  60% [(3.685,50 + 3.685,50) ÷ 34.200 x 31.000] = 4.008,78

 • Càlcul de la deducció corresponent a les rendes obtingudes a Ceuta incloses en la base liquidable de l'estalvi:

  [60% x Quota íntegra de l'estalvi/ Base liquidable de l'estalvi x Base liquidable de l'estalvi obtinguda a Ceuta]

  60% [(2.092,50 + 2.092,50) ÷ 20.500 x 500] = 61,24

 • Total import de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta (4.008,78 + 61,24) = 4.070,02 euros

 • L'esmentat import s'ha de distribuir al 50 per 100 en la part estatal i la part autonòmica, d'acord amb el que estableixen els articles 67 i 77 de la Llei del IRPF

  Part estatal:2.035,01

  Part autonòmica:2.035,01

4.Quota líquida

 • Part estatal (5.778 – 2.035,01) = 3.742,99 

 • Part autonòmica ((5.778 – 2.035,01) = 4.107,68