Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa

Normativa: Arts. 68.2 i 69.2 Llei IRPF

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques en estimació directa podran aplicar els incentius i estímuls a la inversió empresarial establertes o que s'estableixin en la normativa de l'impost sobre societats amb igualtat de percentatges i límits de deducció, amb dues excepcions:

  1. No resulta d'aplicació als contribuents de l'IRPF el que preveu l'article 39.2 de la Llei de l'impost sobre Societats que estableix la possibilitat d'aplicar la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica sense quedar sotmesa al límit conjunt de la quota íntegra i podent sol·licitar, si escau, el seu abonament, sempre que es compleixin determinats requisits.
  2. Tampoc resulta d'aplicació als contribuents de l'IRPF el que preveu l'article 39.3 de la Llei de l'impost sobre Societats que permet sol·licitar, en el cas d'insuficiència de quota, l'abonament anticipat de deducció per inversió en producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals.

A més de les deduccions que estableix en la Llei de l'impost sobre Societats, amb les excepcions abans indicades, els contribuents de l'IRPF activitats de les quals compleixin els requisits per ser considerades entitats de reduïda dimensió podran deduir els rendiments nets d'activitats econòmiques del període impositiu que s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques en els termes que més endavant es comenten.

En conseqüència, en aquest exercici 2020 les deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial que poden aplicar els contribuents titulars d'activitats econòmiques en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, normal o simplificada, poden estructurar-se en les següents categories o règims:

  1. Règim general i règims especials de deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'impost sobre Societats
  2. Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques
  3. Règim especial de les inversions empresarials a les Canarias