Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació objectiva

Normativa:Arts.68.2 i 69.2 Llei IRPF

Quan es tracti de contribuents que exerceixin activitats econòmiques i determinin el seu rendiment net pel mètode d'estimació objectiva, els incentius i estímuls a la inversió empresarial establerts o que s'estableixin en la normativa de l'Impost sobre Societats només els seran d'aplicació quan així s'estableixi reglamentàriament tenint en compte les característiques i obligacions formals de l'esmentat mètode.

Durant l'exercici 2020 no s'ha establert reglamentàriament l'aplicació de cap d'aquests incentius.