Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils

Normativa:Art. 15 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Andalusia en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 19 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici 2020 en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils que revesteixin la forma de Societat Anònima Laboral, Societat de Responsabilitat Limitada Laboral o Societat Cooperativa.
 • El límit de deducció aplicable serà de 4.000 euros anuals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que, com a conseqüència de la participació adquirida pel contribuent, computada juntament amb la que posseeixin de la mateixa entitat el seu cònjuge o persones unides al contribuent per raó de parentiu, recta en línia o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no s'arribi a posseir durant cap dia de l'any natural més del 40 per 100 del total del capital social de l'entitat o dels seus drets de vot.
 • Que l'esmentada participació es mantingui un mínim de tres anys.
 • Que l'entitat de la qual s'adquireixin les accions o participacions compleixi els següents requisits:

  1. Que tingui el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Autònoma de Andalusia.
  2. Que en desenvolupi una activitat econòmica.

   A aquests efectes no es considerarà que l'entitat desenvolupa una activitat econòmica quan tingui per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb l'establert a l'article 4.Ocho.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

  3. Si la inversió efectuada correspon a la constitució de l'entitat, que des del primer exercici fiscal aquesta compti almenys amb una persona amb contracte laboral a jornada completa, donada d'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social, i que es mantinguin les condicions del contracte durant almenys vint-i-quatre mesos.
  4. Si la inversió efectuada correspon a una ampliació de capital de l'entitat, que l'esmentada entitat hagués estat constituïda dins dels tres anys anteriors a l'ampliació de capital i la plantilla mitjana de l'entitat durant els dos exercicis fiscals posteriors al de l'ampliació s'incrementi respecte de la plantilla mitjana que tingués en els dotze mesos anteriors almenys en una persona amb els requisits del paràgraf 3r anterior, i l'esmentat increment es mantingui durant almenys uns altres vint-i-quatre mesos.

   Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'entitat i del seu increment es computarà el nombre de persones ocupades, en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat “Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació” de l'Annex B.7) del model de la declaració en el qual, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, s'haurà de fer constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació a la casella [1131] i en la [1133] si existeix una segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació.