Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants

Normativa:Art. 110-16 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre.

Quantia de la deducció

  • 100 euros pel naixement o adopció, durant l'exercici, del primer fill.

  • 150 euros pel naixement o adopció, durant l'exercici, del segon fill.

  • 200 i 300 euros, respectivament, pel naixement o adopció del primer o segon fill quan la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi caselles [0435] y [0460] de la declaració, no sigui superior a les següents quantitats:

    • - 23.000 euros en declaració individual.
    • - 35.000 euros en declaració conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • La deducció únicament podrà aplicar-se en el període impositiu en què l'esmentat naixement o adopció es produeixi.
  • La deducció correspondrà al contribuent amb qui convisquin els fills que donin dret a la deducció.Quan els fills que donin dret a la deducció convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals.
  • La deducció només podrà aplicar-se per aquells contribuents que hagin residit l'any del naixement i en l'anterior en municipis aragonesos la població dels quals de dret sigui inferior a 10.000 habitants.

Incompatibilitat

Aquesta deducció serà incompatible amb la deducció que pot aplicar-se el contribuent per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

La incompatibilitat està referida a un mateix fill, de tal manera que, si s'aplica respecte a ell la deducció en consideració al grau de discapacitat d'algun dels fills, no es podria aplicar aquesta deducció.

En aquells supòsits en els quals el contribuent tingui dret a aplicar ambdues deduccions, pot optar per la que sigui més favorable tenint en compte, no obstant això, que en cas de declaració conjunta només es pot aplicar una de les deduccions.