Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual

Normativa:Art. 9 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Quanties i límits màxims de la deducció

 • L'1 per 100 de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries que durant l'exercici n'hagin efectuat una donació en metàl·lic als seus descendents o adoptats menors de 35 anys amb destinació a l'adquisició, construcció o rehabilitació del primer habitatge habitual del donatari a les Illes Canàries, amb el límit màxim de 240 euros per cada donatari.
 • El 2 per 100 de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries, quan les donacions a què es refereix el punt anterior tinguin com destinataris a descendents o adoptats menors de 35 anys legalment reconeguts com persones discapacitades amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, amb el límit màxim de 480 euros per cada donatari.
 • El 3 per 100 de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries, quan les donacions a què es refereix el primer punt anterior tinguin com destinataris a descendents o adoptats menors de 35 anys legalment reconeguts com persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, amb el límit màxim de 720 euros per cada donatari.

Altres condicions i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Per a l'aplicació de la present deducció s'hauran de complir els requisits previstos en la normativa autonòmica de l'Impost sobre Successions i Donacions per a la reducció del 85 per 100 de la base imposable corresponent a aquestes donacions.

  Vegeu-se l'article 26 ter del Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 d'abril (BOC del 23), segons redacció donada per la Llei 4/2012, de 25 de juny, de mesures administratives i fiscals, en què es detallen els requisits i condicions per a l'aplicació d'aquesta reducció.

 • Es considerarà com a habitatge habitual la que, a tals efectes, s'entén en la normativa estatal del IRPF, equiparant-se a l'adquisició la construcció de la mateixa, però no la seva ampliació.

  Vegeu al Capítol 16 l'epígraf "Deducció per inversió en habitatge habitual.Règim transitori".

 • A efectes de l'aplicació de la deducció, les persones subjectes a un acolliment familiar permanent o preadoptiu constituït d'acord amb la legislació aplicable s'equiparan els adoptats.Així mateix, les persones que realitzin un acolliment familiar permanent o preadoptiu s'equipararan als adoptants.

  Precisió: tingui's en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la que es modifica el sistema de protecció a la infantesa i a l'adolescència (BOE del 29) ha modificat, amb efectes des de 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar.Per això, caldrà estar al disposat en la disposició addicional segona de l'esmentada Llei 26/2015, que estableix que totes les referències que en les lleis i altres disposicions es realitzessin a l'acolliment preadoptiu s'hauran d'entendre fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista a l'article 176 bis del Codi Civil.