Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per despeses d'estudis

Normativa:Art. 7 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Quantia de la deducció

Per cada descendent o adoptat que compleixi els requisits que a continuació s'especifiquen:

 • 1.500 euros, amb caràcter general.
 • 1.600 euros, si la base liquidable del contribuent és inferior a 33.007,20 euros.

S'assimilen a descendents o adoptats les persones vinculades amb el contribuent per raó de tutela o acolliment no remunerat, en els termes previstos en la legislació vigent.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que els descendents o adoptats, inclosos els tutelats o acollits en els termes previstos en la legislació vigent, siguin solters, depenguin econòmicament del contribuent i no hagin complert 25 anys a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).
 • Que els descendents o adoptats, tutelats o acollits es trobin cursant estudis d'educació superior previstos a l'article 3.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que incloguin un curs acadèmic complet o un mínim de 30 crèdits fora de l'Illa de residència del contribuent.
 • Que a l'Illa de residència del contribuent no existeixi oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, per a la realització dels estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per ser cursats.
 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no sigui superior a:

  • - 39.000 euros en tributació individual.
  • - 52.000 euros en tributació conjunta.
 • Que el descendent;o adoptat que origini el dret a la deducció no hagi obtingut rendes a l'exercici per import superior a 8.000 euros o, qualsevol que sigui el seu import, rendes procedents exclusivament d'ascendents per consanguinitat o d'entitats en les quals els ascendents tinguin una participació d'un mínim del 5 per 100 del capital, computat individualment, o un mínim del 20 per 100 computat conjuntament els ascendents.

  A aquests efectes, l'expressió "rendes" s'ha d'entendre feta a la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi.

Condicions per a l'aplicació de la deducció

A efectes de l'aplicació de la deducció, s'han de tenir en compte les següents regles:

 • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que s'hagin de tenir en compte per a l'aplicació de la deducció, es realitzarà atenent a la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).
 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció i no optin o no puguin optar per la tributació conjunta, la deducció s'hi prorratejarà.
 • Quan diversos contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb qui cursi els estudis que originen el dret a la deducció, només podran practicar la deducció els de grau més proper.

Límit de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà superar el 40 per 100 de la quota íntegra autonòmica, caselles [0546] de la declaració.