Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en habitatge habitual

Normativa:Art. 14 Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Quantia de la deducció

Els contribuents podran deduir el percentatge que en cada cas correspongui, conforme al següent quadre, de les quantitats satisfetes en el període impositiu per l'adquisició de l'habitatge que constitueixi o vagi a constituir la seva residència habitual, en els mateixos termes i sempre que es presentin els mateixos requisits exigits a l'article 68.1 de la Llei del IRPF, segons la redacció vigent a 1 de gener de 2012.

L'adquisició s'estén a la construcció de l'habitatge habitual, rehabilitació i ampliació de la mateixa d'acord amb el previst en la seva disposició transitòria divuitena de la Llei del IRPF.

Import de la base imposable general i de l'estalviPercentatge de deducció
Inferior a 15.000 euros 3,5 per 100
Igual o superior a 15.000 euros i inferior a 30.000 euros 2,5 per 100

La suma de l'import de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi és la que consti reflectida a les caselles [0435] y [0460] de la declaració.

Requisits i altres condicions d'aplicació

  • El concepte d'habitatge habitual, així com la base màxima de deducció i els restants requisits exigits per a la pràctica de la deducció són els continguts en la normativa estatal de la deducció per inversió en habitatge habitual a la redacció vigent a 31 de desembre de 2012.

  • Aquesta deducció no serà d'aplicació a les quantitats destinades a la rehabilitació, reforma o adequació per raó de discapacitat, de l'habitatge habitual.

Límit conjunt de la deducció

La suma de l'import d'aquesta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interès Cultural”, “per obres de rehabilitació energètica de l'habitatge habitual” i “Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat” no podrà excedir el 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.