Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

A. Deducció per a l'arrendatari

Quantia i límits de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per l'arrendament d'un habitatge que constitueixi o vagi a constituir el seu habitatge habitual.

  El concepte d'habitatge habitual serà el fixat per la disposició addicional vintena tercera de la Llei del IRPF i l'article 41 bis del seu Reglament.

 • El import màxim de deducció serà de:

  • - 600 euros en tributació individual.
  • - 1.200 euros en tributació conjunta.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'habitatge estigui situat en zona rural en risc de despoblament.

  S'entén que compleixen aquest requisit aquells municipis o ajuntaments en els quals es donin algun dels següents criteris objectius:

  1. Població inferior a 2.000 habitants.
  2. Densitat de població inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.
  3. Taxa d'envelliment superior al 30 %.

  A aquests efectes s'ha de tenir en compte l'Ordre HAC /02/2020, de 3 de febrer, per la qual s'aprova la relació de municipis que tenen la condició de Zona Rural de Cantàbria en Risc de Despoblament per a l'exercici 2020.

 • Que l'habitatge arrendat constitueixi la residència habitual del contribuent.

  Per determinar el concepte de residència habitual al territori d'una Comunitat Autònomas'estarà al disposat per l'article 72 de la Llei del IRPF.

 • Que la suma de base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles [0500] y [0510] de la declaració, minorada en el import del mínim personal i familiar, casella [520], sigui inferior a

  • - 22.946 euros en tributació individual.
  • - 31.485 euros en tributació conjunta.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la deducció "Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors i persones amb discapacitat" comentada anteriorment i prevista a l'article 2.1 del Decret Legislatiu 62/2008.

La incompatibilitat es refereix que pel mateix habitatge s'apliquin les dues deduccions.