Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per cura de familiars amb discapacitat

Normativa:Arts.5 y 13 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quantia de la deducció

Per cada ascendent o descendent amb un grau de discapacitat al igual o superior al 65 per 100 o que estigui judicialment impossibilitat:

 • 150 euros, amb caràcter general.

  El grau de discapacitat o la incapacitació seran reconegudes o declarades per l'òrgan administratiu o judicial competent, d'acord amb la normativa aplicable

  Respecte a la manera d'acreditar la discapacitat vegeu-se l'article 72 del Reglament del IRPF.

 • 220 euros si l'ascendent o descendent amb discapacitat ha estat avaluat pels serveis socials i se li ha reconegut el dret a una ajuda a la dependència, però que a 31 de desembre encara no la percep efectivament.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'ascendent o descendent amb discapacitat convisqui de forma ininterrompuda amb el contribuent almenys la meitat del període impositiu.
 • Que s'acrediti la convivència efectiva pels Serveis Socials de base o per qualsevol altre organisme públic competent.
 • Que la renda general i de l'estalvi de l'ascendent o descendent amb discapacitat no siguin superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), incloses les exemptes ni tingui obligació legal de presentar declaració per l'Impost sobre el Patrimoni.Per a l'exercici 2020, l'esmentada quantia ascendeix a 15.039,18 euros (7.519,59 x 2).
 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no sigui superior a:

  • - 19.000 euros en tributació individual.
  • - 24.000 euros en tributació conjunta.

  Important: existint més d'un contribuent que convisqui amb la persona amb discapacitat, i per al cas que només un d'ells reuneixi el requisit del límit de renda, aquest podrà aplicar-se la deducció completa.

 • Quan dos o més contribuents amb el mateix grau de parentiu tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte d'una mateixa persona, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

  Quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu respecte de la persona amb discapacitat, la deducció correspondrà al de grau més proper.