Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per parts múltiples

Normativa:Art. 3 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2018, de 10 d'abril.

Quantia de la deducció

300 euros per fill nascut en el període impositiu, sempre que el menor convisqui amb el progenitor en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre) i es tracti  de parts múltiples.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació d'aquesta la deducció

  • L'aplicació de la deducció està condicionada a què la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

    • - 19.000 euros en tributació individual.
    • - 24.000 euros en tributació conjunta.
  • Quan els fills nascuts convisquin amb ambdós progenitors l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells si optessin per tributació individual.