Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per acolliment de menors

Normativa:Art. 5.Quatre Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Quanties de la deducció

  • 300 euros per cada menor en règim d'acolliment familiar simple, permanent, provisional o preadoptiu, administratiu o judicial, sempre que el contribuent convisqui amb el menor per temps igual o superior a 183 dies durant el període impositiu i no tingui relació de parentiu.

    Precisió:tingui's en compte que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, per la que es modifica el sistema de protecció a la infantesa i a l'adolescència (BOE del 29) ha modificat, amb efectes des de 18 d'agost de 2015, l'article 173 bis del Codi civil que regula les modalitats d'acolliment familiar.Per això, caldrà estar al disposat en la disposició addicional segona de l'esmentada Llei 26/2015, segons la qual "totes les referències que en les lleis i altres disposicions es realitzessin a l'acolliment preadoptiu hauran d'entendre's fetes a la delegació de guarda per a la convivència preadoptiva prevista a l'article 176 bis del Codi Civil.Les que es realitzessin a l'acolliment simple s'hauran d'entendre fetes a l'acolliment familiar temporal previst a l'article 173 bis del Codi Civil;i quan l'anessin a les Entitats Col·laboradores d'adopció internacional s'entendran fetes als organismes acreditats per a l'adopció internacional".

  • 150 euros per cada menor en règim d'acolliment, en els termes anteriorment comentats, si el temps de convivència durant el període impositiu fos inferior a 183 dies i superior a 90 dies.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • No donarà lloc a aquesta deducció el supòsit d'acolliment familiar preadoptiu, quan l'adopció del menor es produeixi durant el període impositiu.
  • L'acolliment haurà d'estar formalitzat per l'òrgan competent en matèria de menors de la Xunta de Galícia.
  • En el cas d'acolliment de menors per matrimonis, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells, si opten per la declaració individual.
  • Si el acolliment es realitza per parelles de fet, d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 2/2006, de 14 de juny, de dret civil de Galícia, el import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun dels seus membres.

    La pràctica d'aquesta deducció queda condicionada a la justificació documental adequada i suficient del supòsit de fet i als requisits que determinin la seva aplicabilitat.