Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per arrendament de béns immobles al territori de les Illes Balears destinats a habitatge (deducció del llogater)

Normativa:Art. 4 quater del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 75 per 100 de les despeses satisfetes pel contribuent durant l'exercici en concepte de primes d'assegurances de crèdit que cobreixin totalment o parcialment el impagament de les rendes a les que el contribuent tingui dret per raó de l'arrendament d'un o diversos béns immobles, situats en les Illes Balears, a un tercer destinat a habitatge.
  • L'import màxim d'aquesta deducció serà de 400 euros anuals tant en tributació individual com en la conjunta.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que la durada del contracte d'arrendament d'habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.
  • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.
  • Que el contribuent declari en el IRPF el rendiment derivat de les rendes de l'arrendament de l'habitatge com rendiments del capital immobiliari.