Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per arrendament d'habitatge al territori de les Illes Balears derivat del trasllat temporal de residència per motius laborals

Normativa:Art. 4 quinquies del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les despeses satisfetes pel contribuent durant l'exercici en concepte de renda de lloguer d'habitatge per raó del trasllat temporal de la seva illa de residència a una altra illa de l'arxipèlag balear en l'àmbit d'una mateixa relació laboral per compte aliena.
 • L'import màxim d'aquesta deducció serà de 400 euros anuals per contribuent que compleixi els requisits.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que es tracti del arrendament d'un immoble destinat a habitatge del contribuent i ocupat efectivament per aquest.
 • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança a la qual es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.
 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració del contribuent, no superi les següents quanties:

  • - 30.000 euros en tributació individual.
  • - 48.000 euros en tributació conjunta.
 • Que el contribuent identifiqui el llogater en l'autoliquidació de l'impost.

  Important: els contribuents amb dret a la deducció s'hauran de fer constar el NIF/NIE del llogater de l'habitatge i, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X a la casella corresponent.

 • Que el contribuent pugui justificar documentalment davant de l'Administració tributària la despesa constitutiva de la base de la deducció i la resta de requisits exigibles per a la deducció.

  Resultaran admissibles a l'efecte els justificants dels pagaments efectuats (rebut, factura, certificat), el contracte d'arrendament, el justificant del dipòsit de la fiança en el IBAVI i el certificat d'empresa en el qual s'indiqui que el centre de treball del subjecte s'ha canviat a una altra illa.

 • Que el trasllat temporal no depassi els tres anys de durada.

Particularitats en cas de tributació conjunta

En cas de tributació conjunta, la deducció serà aplicable a cadascun dels contribuents que traslladin la seva residència a una altra illa de l'arxipèlag balear en l'àmbit d'una mateixa relació laboral per compte d'altri, quan compleixin els requisits establerts en l'apartat anterior.

Quan es tracti de matrimonis en règim de guanys i només un dels cònjuges hagués traslladat la seva residència a una altra illa en l'àmbit d'una relació laboral, la deducció només podrà aplicar-la l'esmentat cònjuge, encara que per la meitat de les quantitats satisfetes.