Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per cursar estudis d'educació superior anés de l'illa de residència habitual

Normativa:Art. 4 ter del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit de la deducció

Per cada descendent o adoptat que compleixi els requisits que a continuació s'especifiquen:

 • 1.500 euros, amb caràcter general,

 • 1.600 euros, si la base imposable total (suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració) és inferior les següents quanties:

  • - 18.000 euros en tributació individual.
  • - 30.000 euros en tributació conjunta.

  La deducció s'aplica a la declaració de l'exercici en el qual s'inicia el curs acadèmic.

 • L'import d'aquesta deducció no podrà superar el 50 per 100 de la quota íntegra autonòmica, caselles [0546] de la declaració.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que els descendents depenguin econòmicament del contribuent.
 • Que els descendents cursin, fora de l'illa de l'arxipèlag balear en la qual es trobi la residència habitual del contribuent, algun dels següents estudis d'educació superior:

  • estudis universitaris,
  • ensenyaments artístics superiors,
  • formació professional de grau superior,
  • ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior,
  • ensenyaments esportius de grau superior o
  • qualsevol altre estudi que, d'acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d'educació, es consideri educació superior.
 • Que els estudis incloguin un curs acadèmic complet o un mínim de 30 crèdits.
 • No serà aplicable la deducció si el lloc en el que es cursen els estudis els descendents del contribuent està fora de les Illes Balears i hi ha oferta educativa pública a l'illa de Mallorca, diferent de la virtual o a distància, per poder cursar-los.
 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • - 30.000 euros en tributació individual.
  • - 48.000 euros en tributació conjunta.
 • Que el descendent que origini el dret a la deducció no hagi obtingut rendes a l'exercici per import superior a 8.000 euros.

Condicions per a l'aplicació de la deducció

A efectes de l'aplicació de la deducció, s'han de tenir en compte les següents regles:

 • Només donen de dret a la deducció els descendents que, al seu torn, donin dret al mínim per descendent regulat a l'article 58 de la Llei del IRPF.
 • Quan dos o més contribuents tinguin dret a aquesta deducció i no optin o no puguin optar per la tributació conjunta, la deducció s'hi prorratejarà.

  Procedirà el prorrateig de la deducció respecte d'un descendent sempre que hi hagi dos ascendents (o més) amb dret a aplicar el mínim per descendents per ell, encara que un d'ells tingués una base imposable total superior a 30.000 euros, en el cas de la qual, l'altre ascendent aplicaria la deducció per la meitat del seu import.