Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició

Normativa:Art. 6 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Per cada contribuent i, en el seu cas, per cada membre de la unitat familiar, resident en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que tinguin la consideració legal de persones amb discapacitat, s'estableixen les deduccions següents segons la naturalesa i grau de la seva discapacitat:

  • 80 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 33 i inferior al 65 per 100.
  • 150 euros en cas de discapacitat física o sensorial de grau igual o superior al 65 per 100.
  • 150 euros en cas de discapacitat psíquica de grau igual o superior al 33 per 100.

  Respecte als graus de discapacitat vegeu la disposició addicional primera del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

 • L'aplicació d'aquesta deducció està condicionada a què la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents, caselles [0512] y [0514] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • - 12.500 euros en tributació individual.
  • - 25.000 euros en tributació conjunta.
 • En el cas que els cònjuges tributin de forma individual i tinguin dret a l'aplicació del mínim familiar per descendents, cada un tindrà de dret a aplicar-se íntegrament la deducció.També resulta aplicable la deducció per la discapacitat del cònjuge, en formar parteix de la unitat familiar, amb independència que aquest últim l'apliqui en la seva pròpia declaració.