Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat a l'habitatge habitual

Normativa:Art. 3 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia de la deducció

El 50 per 100 de l'import de les inversions que millorin la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges, que es facin a l'immoble, situat en les Illes Balears, que constitueixi o vagi a constituir la habitatge habitual del contribuent o d'un arrendatari en virtut d'un contracte de lloguer subscrit amb el contribuent sotmès a la legislació d'arrendaments urbans.

Per poder aplicar la deducció, el contribuent ha de ser el propietari o llogater de l'habitatge i l'habitatge ha de complir els requisits establerts en la normativa estatal de l'impost per qualificar l'habitatge com a habitual, bé del contribuent o bé d'un arrendatari amb qui el contribuent tingui subscrit un contracte de lloguer.

Base màxima de deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda pel import realment satisfet pel contribuent per realitzar les inversions anteriorment descrites, amb un límit màxim de 10.000 euros anuals.

La base de la deducció del contribuent no podrà excedir del resultat d'aplicar el percentatge de la seva titularitat a l'habitatge a l'import total de les quantitats satisfetes per a la millora de la sostenibilitat a l'habitatge habitual.

Les quantitats satisfetes es justificaran per mitjà de les factures que compleixin els requisits establerts en normes legals i/o reglamentàries o document substitutiu equivalent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

1. En general

 • S'entén que milloren la qualitat i la sostenibilitat dels habitatges les següents inversions:

  1. La instal·lació d'equips de generació o que permetin utilitzar energies renovables com l'energia solar, biomassa o geotèrmia que redueixin el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici.Inclourà la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d'energia renovable, com instal·lacions de generació solar fotovoltaica per a autoconsum, panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.
  2. Les de millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separativas a l'edifici i altres sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grisos i pluvials al mateix edifici o a la parcel·la o que redueixin el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram.
 • En tot cas, per a l'aplicació de la deducció es millorarà com a mínim en un nivell la qualificació de l'eficiència energètica de l'habitatge habitual.A tal efecte, es requerirà el registre dels certificats d'eficiència energètica de l'habitatge conforme al disposat al Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, abans i després de realitzar les inversions.

  En el supòsit de començament de les obres en un exercici i acabament en un altre de posterior, es pot aplicar en cada període impositiu la deducció per les quantitats satisfetes en ell, sempre que a l'acabament de les obres es compleixin tots els requisits exigits (en particular l'acreditació del registre de certificats d'eficiència energètica).

 • Per poder aplicar aquesta deducció, la base imposable total (sumeixi de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi del contribuent caselles [0435] y [0460] de la declaració), no podrà superar:

  - 30.000 euros en tributació individual.

  - 48.000 euros en tributació conjunta.

2.Quan el contribuent sigui el llogater de l'habitatge

Quan el contribuent sigui el llogater de l'habitatge, l'aplicació de la deducció requereix que es compleixin, a més, els següents requisits:

 • Que la durada del contracte d'arrendament de l'habitatge amb un mateix arrendatari sigui igual o superior a un any.
 • Que s'hagi constituït el dipòsit de la fiança que es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.
 • Que el contribuent declari en el IRPF el rendiment derivat de les rendes de l'arrendament de l'habitatge com rendiments del capital immobiliari.
 • Que el contribuent no repercuteixi en l'arrendatari el cost de les inversions que determinen el dret a aplicar aquesta deducció.