Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i al consum cultural

Normativa:Art. 5 bis del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració empresarial efectuats d'acord amb el que disposa la Llei 3/2015, de 23 de març, per la que es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.

  En aquest cas el límit de la deducció aplicable és de 600 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

  El límit de 600 euros anuals és únic i global per al conjunt de donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat, i quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració empresarial que donin de dret a la deducció.

 • El 25 per 100 de les quanties de les donacions dineràries o del valor de les donacions, de les cessions d'ús o contractes de comodat i dels convenis de col·laboració empresarial a què es refereix l'article 3 de l'esmentada Llei 3/2015, quan:

  1. El beneficiari del mecenatge sigui l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els organismes autònoms, les fundacions, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques i els consorcis que en depenen a què fa referència la lletra b) de l'article 4.1 de la mateixa Llei 3/2015 i
  2. El projecte o l'activitat cultural objecte del mecenatge constitueixi un projecte propi de l'Administració de la comunitat autònoma o de les seves entitats instrumentals.

  En aquests casos el límit de la deducció aplicable és de 1.200 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • En cas que la cessió d'ús o el contracte de comodat tinguin una durada inferior a un any, es debera prorratejar amb base en els següents criteris

  1. En el cas de cessions d'ús o contractes de comodat inferiors a un any, atenent el disposat a l'article 11 de la Llei 3/2015, de 23 de març, per la que es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i s'estableixen mesurades tributàries, hi ha un doble prorrateig:

   1r De la base la deducció.

   Aquesta base serà l'import anual que resulti d'aplicar, en cada un dels períodes impositius de durada de la cessió d'ús o contracte de comodat, el 4 per 100 a la valoració del bé efectuada per la Comissió de Valoració del Patrimoni Històric i si es tracti de locals per a la realització de projectes o activitats científics o de desenvolupament tecnològic, el 4 per 100 al valor cadastral, En ambdós casos la base es determinés proporcionalment al nombre de dies de durada, en el període impositiu, de la cessió d'ús o contracte de comodat.

   2n Del límit de la deducció. El limiti màxim (600 o 1.200 euros anuals) s'ha de prorratejar en funció del nombre de dies del període anual.

  2. El cas de períodes impositius inferiors a l'any com a conseqüència de la mort del contribuent, el prorrateig en cessions d'ús o contractes de comodat inferiors a un any cal realitzar-lo en funció de la proporció que representi la durada del contracte respecte a 365 dies.

   En un altre cas, això és, en cessions d'ús o contractes de comodat que no siguin inferiors a un any no s'ha de prorratejar la deducció pel fet que contribuent mori abans del 31 de desembre.

 • Si la durada de la cessió d'ús o el contracte de comodat és superior a un any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis.

 • En el cas de les donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural, a què s'aplica la deducció del 15 per 100s'exigeix que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • - 12.500 euros en tributació individual.
  • - 25.000 euros en tributació conjunta.

  Atenció:en els casos que sigui d'aplicació la deducció del 25 per 100 no seran aplicables els límits relatius a la base imposable que acabem de comentar.