Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu

Normativa:Art. 5 ter del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quanties en què es valorin les donacions, les cessions d'ús o els contractes de comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de col·laboració efectuats d'acord amb el disposat en la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries.
 • El límit de la deducció aplicable és de 600 euros anuals.

  El límit de 600 euros anuals és únic i global per al conjunt de donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • En cas que la cessió d'ús o el contracte de comodat tinguin una durada inferior a un any, aquesta deducció es deu prorratejar en funció del nombre de dies del període anual.

  Si la durada és superior a un any, la deducció no es pot aplicar a més de tres exercicis.

  S'apliquen els mateixos criteris sobre el prorrateig comentats en la deducció per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural.

  El criteri de doble prorrateig de base i límits en el cas de cessions d'ús o contractes de comodat inferiors a un any del mecenatge esportiu ve com a conseqüència del disposat a l'article 11 de la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries.

 • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • - 12.500 euros en tributació individual.
  • - 25.000 euros en tributació conjunta.