Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació

Normativa:Art. 5 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 25 per 100 de les donacions dineràries, que es realitzin el període impositiu, destinades a finançar la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, a favor de les entitats que es relacionen en l'apartat següent.

 • L'import d'aquesta deducció no podrà excedir del 15 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Les donacions que donen de dret a l'aplicació d'aquesta deducció s'hauran de realitzar a favor de qualsevol de les següents entitats:

  1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats instrumentals que depenen de la mateixa la finalitat essencial de la qual sigui la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació.
  2. La Universitat de les Illes Balears.
  3. Les entitats sense finalitat lucrativa a què fan referència els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el final exclusiu o principal que persegueixin sigui la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, al territori de les Illes Balears i estiguin inscrites en el Registre de Fundacions de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  4. Les entitats parcialment exemptes de l'impost sobre societats a què es refereix l'article 9.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
 • L'efectivitat de les esmentades donacions en cada període impositiu s'haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'entitat donataria.

  Així mateix, en els casos de la lletra c de l'apartat anterior, l'aplicació de la deducció exigeix que la conselleria competent en matèria d'investigació, desenvolupament científic o tecnològic, o innovació, declari, mitjançant una resolució, que l'entitat donataria verifica els requisits que estableix l'esmentada lletra c.