Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana

Normativa:Art. 5 quater del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les donacions dineràries que es realitzin durant el període impositiu, a favor de les entitats que tenint per objecte el foment de la llengua catalana, es relacionen en l'apartat següent.
 • L'import d'aquesta deducció no podrà excedir del 10 per 100 de la quota íntegra autonòmica.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Les donacions que donen de dret a l'aplicació d'aquesta deducció s'hauran de realitzar a favor de qualsevol de les següents entitats:

  1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o les entitats instrumentals que depenen d'ella la finalitat essencial de les quals sigui el foment de la llengua catalana.
  2. La Universitat de les Illes Balears, els centres d'investigació i els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  3. Les entitats sense finalitat lucrativa a les quals es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que el final exclusiu o principal que persegueixin sigui al territori el foment de la llengua catalana, i estiguin inscrites en el Registre de Fundacions de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  4. Les entitats parcialment exemptes de l'impost sobre societats a què es refereix l'article 9.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.
 • L'efectivitat de les esmentades donacions en cada període impositiu es haurà d'acreditar mitjançant un certificat de l'entitat donataria.

  Així mateix, en els casos de la lletra c de l'apartat anterior, l'aplicació de la deducció exigeix que la conselleria competent en matèria de política lingüística declari, mitjançant una resolució, que l'entitat donataria verifica els requisits establerts en l'esmentada lletra c.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció "Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i al consum cultural".