Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donacions a entitats del tercer sector

Normativa:Art. 5 quinquies del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • El 25 per 100 de l'import de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, a entitats sense ànim de lucre a les quals es refereix la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social que compleixin els següents requisits:

    • Les entitats han de estar inscrites en el registre corresponent de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i
    • les entitats han de complir els requisits dels articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o estiguin parcialment exemptes de l'impost sobre societats d'acord amb l'article 9.3 de la Llei 2712014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.
  • L'efectivitat de la donació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició, per part de l'entitat beneficiària, del corresponent certificat.

Base màxima de la deducció

La base màxima de la deducció és de 150 euros anuals.