Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Per despeses d'adquisició de llibres de text

Normativa:Art. 4 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 100 per 100 dels imports destinats a l'adquisició de llibres de text per cada fill que cursi estudis.

 • L'import de la deducció per cada fill no pot excedir dels límits que a continuació s'assenyalen, en funció de la quantitat resultant de la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi caselles [0435] y [0460] de la declaració.

  a. En declaració individuals:

  (Base imposable general + Base Imposable de l'estalvi)Límit per fill
  Fins a 6.500,00 euros 100,00 euros
  Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros 75,00 euros
  Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros 50,00 euros

  b. En declaració conjuntes:

  (Base imposable general + Base Imposable de l'estalvi)Límit per fill
  Fins a 10.000,00 euros 200,00 euros
  Entre 10.000,01 i 20.000 euros 100,00 euros
  Entre 20.000,01 i 25.000 euros 75,00 euros

  Els límits per fill poden aplicar-se de forma global per al conjunt d'ells.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Els llibres de text han de ser els editats per al desenvolupament i l'aplicació dels currículums corresponents al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica.
 • Únicament podran tenir-se en compte, a efectes de l'aplicació d'aquesta deducció, els despeses originades pels fills que, al seu torn, donin dret al mínim per descendents.Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació individual, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  El requisit de convivència ha de produir-se en la data de meritació de l'impost ja que, en cap altre cas, no hi hauria dret a aplicar el mínim per descendents;no obstant això:

  • En el cas de guàrdia i custòdia compartida ambdós pares podran aplicar la deducció si l'ostenten en la data de meritació de l'impost, en tenir un i un altre dret a aplicar el mínim per descendents.
  • Si el fill hauria mort l'any, els pares podrien aplicar la deducció si convivien amb ell en la data de la mort.

  Si el fill conviu amb els pares les quantitats satisfetes s'hi prorratejaran, amb independència de qui realitzi efectivament el pagament i de si ambdós pares poden o no aplicar efectivament la deducció en virtut de les quanties de les seves bases imposables.El límit de la deducció no es prorrateja en establir la norma un límit màxim de la deducció, respecte a cada fill, segons el tipus de tributació, individual o conjunta, i la quantia de la base imposable.

  Al contrari, si el fill només conviu amb un dels pares en la data de meritació de l'impost, la deducció només pot ser aplicada per ell i per l'import total de les quantitats satisfetes, fins i tot quan la totalitat o part d'elles hagin estat abonades per l'altre progenitor.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi caselles [0435] y [0460] de la declaració, del contribuent no superi les següents quanties:

  • - 12.500 euros en tributació individual.
  • - 25.000 euros en tributació conjunta.