Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per despeses d'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers

Normativa:Art. 4 bis del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quantia i límit de la deducció

 • El 15 per 100 dels imports destinats a l'aprenentatge extraescolar de idiomes estrangers pels fills que cursin estudis corresponents al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica.

  És deduïble aquella part de despesa corresponent a ensenyament de llengua estrangera que es realitza en el transcurs del curs escolar fora de l'horari corresponent al seu currículum, entre d'altres, s'inclouen les despeses per assistència a una escola oficial d'idiomes o per assistència a una acadèmia d'idiomes.

  Al contrari, no seran deduïbles les despeses originades per cursar estudis a l'estranger o els originats per la realització de campaments d'estiu a l'estranger o en territori nacional per a l'aprenentatge d'un idioma.

  En el cas de despeses satisfetes en les escoles bilingües només serà deduïble aquella part de despesa destinada a aprenentatge de llengua estrangera quan es tracti d'una activitat extraescolar.

 • El límit per a l'aplicació d'aquesta deducció serà de 100 euros per fill.

  El límit pot aplicar-se de forma global per al conjunt de fills que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Únicament podran tenir-se en compte, a efectes de l'aplicació d'aquesta deducció, els despeses originades pels fills que, al seu torn, donin dret al mínim per descendents.
 • Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació individual, la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  Són aplicables a aquesta deducció en relació amb el requisit de convivència i sobre el prorrateig els mateixos criteris que per a l'aplicació de la deducció autonòmica per adquisició de llibres de text.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent caselles [0435] y [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • - 12.500 euros en tributació individual.
  • - 25.000 euros en tributació conjunta.
 • El contribuent haurà de conservar, a disposició de l'Administració tributària les factures o els documents equivalents.