Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves entitats o de recent creació

Normativa:Art. 7 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

Quanties i límit màxim de la deducció

1.Amb caràcter general

 • El 30 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici 2019 en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en entitats que tinguin naturalesa de Societat Anònima, Societat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat Limitada Laboral, amb el límit de 6.000 euros anuals.
 • En el cas de declaració conjunta, el import màxim de deducció serà de 6.000 euros per cada contribuent de la unitat familiar que hagi efectuat la inversió.
 • Aquesta deducció s'aplicarà a l'exercici en el qual es materialitzi la inversió i en els dos següents amb el límit de 6.000 euros anuals.

  Una vegada materialitzada la inversió, es genera el dret a la deducció del 30 per 100 de la quantitat invertida, amb el límit màxim de 6.000 euros anuals, en el mateix exercici en què es realitzi la inversió i en els dos següents.

  En cas que es tingui dret a l'aplicació de la deducció per inversions realitzades en exercicis diferents, s'aplicarà la mateixa seguint l'ordre d'antiguitat.Per a les inversions realitzades el 2018, 2019 o 2020 el límit únic serà de 6.000 euros.
  La deducció total aplicada no pot excedir de 6.000 euros per contribuent.

2.Per inversions es duguin a terme en societats participades per centres d'investigació o universitats

 • El 50 per 100 de les quantitats invertides en societats participades per centres d'investigació o universitats amb un import màxim de 12.000 euros per exercici i per contribuent.

Atenció: Aquest límit no és independent del límit general de 6.000 euros.Per això, en el cas que un contribuent realitzi inversions en societats participades per centres d'investigació o universitats i altres inversions en l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves entitats o de recent creació el límit màxim de deducció serà de 12.000 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 1. La participació del contribuent, computada juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40 per 100 del capital social de la societat objecte de la inversió o dels drets de vot en la societat.
 2. L'entitat en la qual s'ha de materialitzar la inversió ha de complir els següents requisits:

  1. Haurà de tenir naturalesa de Societat Anònima, Societat Limitada, Societat Anònima Laboral o Societat Limitada Laboral.
  2. Tenir el seu domicili social i fiscal en les Illes Balears.
  3. Desenvolupar una activitat econòmica, sense que pugui tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el disposat a l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.
  4. Deurà, com a mínim, ocupar una persona domiciliada fiscalment en les Illes Balears amb un contracte laboral a jornada completa, donada d'alta en el règim general de la Seguretat Social i que no sigui soci ni partícip de la societat.
  5. En cas que la inversió s'hagi realitzat mitjançant una ampliació de capital, la societat s'haurà d'haver constituït en els dos anys anteriors a la data d'aquesta ampliació tret que es tracti d'una empresa innovadora en matèria d'investigació i desenvolupament que, d'acord amb l'establert en l'Ordre ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la que es regula l'obtenció del segell de petita i mitjana empresa innovadora i es crea i regula el Registre de la Petita i mitjana empresa Innovadora, tingui vigent aquest segell i estigui inscrita en l'esmentat registre.
  6. Deurà mantenir els llocs de treball.A tal efecte, es considerarà que compleix aquest requisit quan es mantingui la plantilla mitjana total, en els termes de persones per any que regula la normativa laboral, calculada com preveu l'article 102 de la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats.
  7. La xifra anual de negocis de l'entitat no podrà superar el límit de 2.000.000 d'euros, calculada com preveu l'article 101 de la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats.
 3. El contribuent podrà formar part del consell d'administració de la societat en la qual s'hagi materialitzat la inversió, però en cap cas no podrà realitzar funcions executives ni de direcció.Tampoc no podrà mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.
 4. Les operacions en les que sigui d'aplicació la deducció s'hauran de formalitzar en una escriptura pública, en la que s'especificaran la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.
 5. Les participacions adquirides han de mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de quatre anys.
 6. Els requisits establerts en els punts 2, 3, 4, 6 i 7 de la lletra b anterior i el límit màxim de participació establert en la lletra a, així com la prohibició continguda en la lletra c, deuran complir-se durant un període mínim de quatre anys a comptar des de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de capital o de constitució de l'entitat que origini el dret a la deducció.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits i les condicions establerts en les lletres a, c, i i f anteriors suposa la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en el que s'ha produït l'incompliment la part de l'impost que s'ha deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" del corresponent annex B.7 del model de la declaració en el qual, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, s'haurà de fer constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, el de la segona entitat, indicant també l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació.