Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per arrendament d'habitatge habitual

Normativa:Art. 7 del Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre.

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per lloguer de l'habitatge habitual del contribuent, amb un màxim de 455 euros, tant en tributació individual com en conjunta.
 • El 15 per 100, amb el límit de 606 euros, en cas de lloguer d'habitatge habitual en el medi rural, entenent-se com a tal l'habitatge que s'ubiqui a terra no urbanitzable segons la normativa urbanística vigent al Principat d'Astúries, i la que es trobi en consells de població inferior a 3.000 habitants, amb independència de la classificació del terra.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi caselles [0435] y [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • - 25.009 euros en tributació individual.
  • - 35.240 euros en tributació conjunta.
 • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin del 10 per 100 de la base imposable del període impositiu.
 • La deducció es practicarà pel titular o titulars del contracte d'arrendament.

  En cas de matrimoni, qualsevol que sigui el seu règim econòmic matrimonial, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència,, les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura al contracte no donen de dret a l'esmentada deducció per no ser arrendatario.Véase sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.6 del model de la declaració en el qual, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, s'haurà de fer constar el NIF/NIE del llogater de l'habitatge i, si existeix, el del segon llogater; en el seu cas, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà també una X.