Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per a contribuents que s'estableixin com treballadors per compte propi, o autònoms en zones rurals en risc de despoblació

Normativa:Article 14 quinquies del Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • 1.000 euros per contribuent, sempre que es presentin els següents requisits:

  a. Que tingui la seva residència habitual en zones rurals en risc de despoblació.

  Nota: la residència habitual es determinarà amb base als criteris definits a l'article 9 de la Llei de l'IRPF en relació amb la zona rural que dona de dret a l'aplicació del benefici fiscal.Els esmentats criteris s'aplicaran a la residència habitual en una zona rural a l'exercici en què sigui aplicable la deducció amb independència que, posteriorment, no es mantingui l'esmentada residència.

  Atenció: tingui's en compte per a l'aplicació d'aquesta deducció la Resolució de 24 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Hisenda, per la qual es determinen les zones rurals en risc de despoblació a efectes de les deduccions previstes als articles 14 quáter, 14 quinquies i 14 sexies del text refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre (BOPA 15-12-2020).

  b. Que comenci el 2020 l'exercici d'una activitat al Principat d'Astúries com a treballador autònom o per compte propi.

  A aquests efectes s'entendrà per inici d'activitat la data de l'alta en el règim especial de la Seguretat Social o en la mutualitat de previsió social corresponent.

  c. Que mantingui la situació d'alta durant un període mínim d'un any, tret de mort dins de l'esmentat període

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] y [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 25.009 euros en tributació individual.
  • - 35.240 euros en tributació conjunta.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • No tindran la consideració de treballadors per compte propi o autònoms, els autònoms col·laboradors ni els socis de societats mercantils de capital, amb independència de la seva situació d'alta en el règim especial de la Seguretat Social o en la mutualitat de previsió social corresponent.

  El concepte d'autònom als efectes de la deducció coincideix amb el previst a l'article 1 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, quedant únicament exceptuats els autònoms col·laboradors i els socis de societats mercantils de capital.

 • No podran beneficiar-se de la present deducció qui, en els sis mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat que serveix de base a la deducció, haurien cessat en la mateixa activitat.

  A aquests efectes, s'entendrà com a data de cessament en l'activitat la de la baixa en el règim especial de la Seguretat Social o, en el seu cas, en la mutualitat corresponent.

Recordi:aquesta deducció és personal de manera que, si es compleixen els requisits per més d'un membre de la unitat, en els supòsits de declaració conjunta l'import de la deducció es multiplicarà pel nombre de membres de la unitat amb dret a l'aplicació de la deducció.