Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida

Normativa:Art. 6 del Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 113 euros per cada contribuent que tingui dret a percebre subvencions o ajuts econòmics per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual que tingui la consideració de protegida, conforme a la normativa estatal o autonòmica en la matèria.
  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos béns per a un mateix període impositiu, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.