Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per conciliació

Normativa:Art. 1.Onze Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 20 per 100 de les quotes ingressades pel contribuent per cotitzacions al Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, quan tinguin contractada una persona per atendre o cuidar descendents menors per raons de conciliació.
 • El límit màxim de la deducció és de 400 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tingui, almenys, un fill menor de 12 anys d'edat per qui tingui dret a l'aplicació del mínim per descendents.

  No obstant això, la deducció també és aplicable en els supòsits de tutela i acolliment.

  Atenció:la deducció resultarà aplicable per les cotitzacions efectuades en els mesos del període impositiu en què el contribuent tingui, almenys, un fill o acollit o tutelat menor de 12 anys per qui s'apliqui el mínim per descendents.

 • Que el contribuent ha d'estar en situació d'alta en la Seguretat Social com a ocupador titular d'una llar familiar, i tenir contractada i cotitzar per una o diverses persones pel Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social durant el període en què es pretengui aplicar la deducció.
 • Que quan la deducció sigui aplicable per despeses d'una persona feta servir a la llar, aquesta estigui donada d'alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.
 • Que el titular de la llar familiar i, en el seu cas, el seu cònjuge o parella de fet, siguin mares o pares de fills que formin part de la unitat familiar.

  A efectes de la delimitació del concepte d'unitat familiar per a l'aplicació de la deducció tingui's en compte que s'entén com tal “la unitat de convivència” en la data de meritació de l'impost.Vegeu-se sobre això en el quadre final els criteris per a l'aplicació de la deducció segons les diferents unitats de convivència.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, suma de les caselles [0435] y [0460] de la declaració, no ha de superar la quantitat de 34.000 euros, en la unitat familiar.
 • Que el titular de la llar familiar i, en el seu cas, el cònjuge o parella de fet que formin part de la unitat familiar, percebin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

Precisions:

A efectes de l'aplicació de la deducció s'ha de tenir en compte, partint dels requisits abans indicats, els següents supòsits:

 1. En el cas de contribuents casats podrà aplicar-se la deducció, sempre que les bases imposables d'ambdós cònjuges no superin 34.000 euros, exigint-se, addicionalment, que ambdós obtinguin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.
 2. En el cas de parelles de fet, la deducció la podrà aplicar el progenitor que figuri com a ocupador titular de la llar familiar, amb independència que tributi de forma individual o conjunta, sempre que ambdós membres de la parella obtinguin rendiments del treball o d'activitats econòmiques i que la suma de les bases imposables totals d'ambdós no excedeixi de 34.000 euros, amb la qual cosa la deducció s'aplicarà en els mateixos termes que per als matrimonis.
 3. En el cas de pares separats o divorciats que tinguin la guarda i custòdia compartida dels seus fills, la deducció la podrà aplicar el progenitor (o progenitors, tenint en compte que ambdós podrien figurar com ocupadors en la Seguretat Social en viure en llars diferents) que figurin com ocupadors titulars de la llar familiar, amb independència que tributin de forma individual o conjunta, sempre que el progenitor en qüestió ( i en el seu cas, el seu cònjuge o parella de fet) obtingui rendiments del treball o d'activitats econòmiques i que la seva base imposable total (o de la unitat familiar de la que formi parteix) no excedeixi de 34.000 euros.
 4. En el cas de contribuents casats que hagin mort durant l'any podran aplicar la deducció en formar part amb el seu cònjuge, en la data de la mort, d'una unitat de convivència, sempre que ambdós hagin obtingut rendiments del treball o d'activitats econòmiques i que la suma de les bases imposables totals d'ambdós no excedeixi de 34.000 euros.El mateix criteri se seguiria si el mort formés part d'una parella de fet.
 5. En el cas de contribuents no casats (vidus, separats, divorciats o solters) que tinguin la guarda i custòdia exclusiva dels seus fills la deducció serà aplicable si figura com a ocupador titular de la llar familiar amb independència que tributi de forma individual o conjunta, sempre que obtinguin rendiments del treball o d'activitats econòmiques i que la seva base imposable total no excedeixi de 34.000 euros.
 6. En el cas de contribuents no casats amb descendents diferents dels fills que figuressin com ocupadors titulars de la llar familiar podran aplicar la deducció conforme al criteri de les lletres anteriors que resultés aplicable.