Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari

Normativa:Art. 1.Set Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre.

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 20 per 100 de les quantitats invertides en l'exercici en l'adquisició d'accions com a conseqüència d'acords d'ampliació de capital subscrits per mitjà del segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari, aprovat per acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2005.
  • El límit de deducció aplicable és de 10.000 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • La participació aconseguida pel contribuent en la societat objecte de la inversió no pot ser superior al 10 per 100 de la seva capital social.
  • Les accions adquirides deuen mantenir-se en el patrimoni del contribuent durant un període de dos anys, com a mínim.
  • La societat objecte de la inversió deu tenir el domicili social i fiscal a la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el disposat per l'article 4.Ocho.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.
  • Els requisits indicats en els anteriors punts primer i tercer s'hauran de complir durant tot el termini de dos anys, com a mínim, de manteniment indicat en el punt segon, explicat des de la data d'adquisició de la participació.
  • Les operacions en les quals sigui aplicable la deducció deuen formalitzar-se en escriptura pública, en la qual s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.
  • L'aplicació de la deducció requerirà la comunicació prèvia a l'Administració regional en la forma que reglamentàriament es determini.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

L'incompliment dels requisits anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, de conformitat amb la normativa estatal reguladora del IRPF.

Incompatibilitat

La present deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció autonòmica "Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació" anteriorment comentada.

Important:els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica d'Aragó, Galícia, Madrid o Múrcia per inversions en entitats que cotitzen al Mercat Alternatiu Borsari" de l'Annex B.7) de la declaració en el qual, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, s'haurà de fer constar el NIF de l'entitat de nova o recent crea­ción i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en entitats que cotitzen al Mercat Alternatiu Borsari a la casella corresponent.