Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per adquisició o rehabilitació d'habitatge per joves en nuclis rurals

Normativa:Art. 7.1 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia de la deducció

El 15 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu per la adquisició o rehabilitació de l'habitatge que vagi a constituir la residència habitual del contribuent al territori de la Comunitat de Castella i Lleó.També resulta aplicable la deducció en els supòsits de construcció de l'habitatge que vagi a constituir la residència habitual del contribuent.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent tingui la seva residència habitual en la Comunitat de Castella i Lleó i que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), tingui menys de 36 anys.
 • Que es tracti del seu primer habitatge habitual.Es considera que el contribuent adquireix el seu primer habitatge quan no disposés ni hagués disposat de cap dret de plena propietat igual o superior al 50 per 100 sobre un altre habitatge.
 • Que l'habitatge estigui situat en una població de Castella i Lleó que, en el moment de l'adquisició o rehabilitació, no excedeixi de:

  • - 10.000 habitants, amb caràcter general, o
  • - 3.000 habitants si dista menys de 30 quilòmetres de la capital de la província.

  A aquests efectes, l'Ordre HAC/197/2015, de 3 de març (BOCyL 20-03-2015) disposa que amb data 1 de gener de cada any s'actualitzaran les llistes de municipis que compleixen els requisits previstos en la normativa autonòmica per a l'aplicació de beneficis fiscals en els tributs cedits sobre els quals la Comunitat de Castella i Lleó tingui atribuïdes competències normatives.Aquestes llistes es publicaran al Portal Tributari de la Junta de Castella i Lleó.

  Nota: fins al 31 de desembre de 2015 s'utilitzava el terme "municipi".A partir d'aquesta data es modifica el concepte de població a efectes de l'aplicació dels beneficis fiscals autonòmics per adquisició o rehabilitació de l'habitatge que vagi a ser la residència habitual al territori de la Comunitat de Castella i Lleó.En aquest sentit, amb efectes 1 de gener de 2016, la disposició final setena del Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre estableix que "Per determinar el nombre d'habitants prendrà l'establert al padró d'habitants en vigor a 1 de gener de cada any publicat per l'Institut Nacional d'Estadística".Anteriorment es prenia únicament el padró municipal d'habitants en vigor.

  Important: aquest requisit s'haurà de complir en el moment de l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.En els supòsits de construcció d'habitatge habitual, aquest requisit s'haurà de complir en el moment en què es realitzi el primer pagament de les despeses derivades de l'execució de les obres o, en el seu cas, el primer lliurament de quantitats a compte al promotor de l'habitatge.

 • Que per a aquelles adquisicions que s'hagin produït a partir d'1 de gener de 2016, el valor de l'habitatge, a efectes de l'impost que gravi l'adquisició, ha de ser menor de 135.000 euros.
 • Que es tracti d'una habitatge de nova construcció o d'una rehabilitació qualificada com a actuació protegible a l'empara dels corresponents plans estatals o autonòmics d'habitatge.

  Es considera habitatge de nova construcció aquell l'adquisició del qual representi la primera transmissió de la mateixa posteriorment a la declaració d'obra nova, sempre que no hagin transcorregut tres anys des d'aquesta.Així mateix, es considera habitatge de nova construcció quan el contribuent satisfaci directament les despeses derivades de l'execució de les obres.

 • Que l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge es produeixi a partir d'1 de gener de 2005.
 • Que la base imposable general més la base imposable de l'estalvi menys el mínim personal i familiar (caselles [0435], [0460] y [0519] de la declaració, respectivament) no superi les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros, en tributació conjunta.

Base màxima de la deducció

La base màxima d'aquesta deducció serà de 9.040 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats satisfetes per a l'adquisició o rehabilitació de l'habitatge, incloses les despeses originades que hagin anat a càrrec de l'adquirent i, en el cas de finançament aliè, l'amortització, els interessos, el cost dels instruments de cobertura del risc de tipus d'interès variable dels préstecs hipotecaris regulats a l'article dinovè de la Llei 36/2003, d'11 de novembre, de Mesures de Reforma Econòmica, i altres despeses derivats de la mateixa.

En cas d'aplicació dels esmentats instruments de cobertura, els interessos satisfets pel contribuent es minoraran en les quantitats obtingudes per aplicació de l'esmentat instrument.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

 • El concepte de rehabilitació d'habitatges és el recollit a l'article 20.Un.22.B de la Ley 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, o norma que el substitueixi.

  A efectes del disposat a l'article 20.Un.22.B de la Ley 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit són obres de rehabilitació d'edificacions les que reuneixin els següents requisits:

  1. Que el seu objecte principal sigui la reconstrucció de les mateixes, entenent-se compliment aquest requisit quan més del 50 per cent del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació.
  2. Que el cost total de les obres a què es refereixi el projecte excedeixi del 25 per cent del preu d'adquisició de l'edificació si s'hagués efectuat aquella durant els dos anys immediatament anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l'edificació o part de la mateixa en el moment de l'esmentat inici.A aquests efectes, es descomptarà del preu d'adquisició o del valor de mercat de l'edificació la part proporcional corresponent a terra.
 • L'aplicació de la deducció està condicionada a què el import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període de la imposició excedeixi del valor que donés la seva comprovació al començament del mateix almenys en la quantia de les inversions realitzades, sense computar els interessos i altres despeses de finançament.A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant el període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix continuïn formant part del patrimoni del contribuent.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós

Quan en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada a l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits de la deducció les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora als que es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.