Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per lloguer d'habitatge habitual per a joves

Normativa:Art. 7.4 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual a Castella i Lleó, amb un límit de 459 euros.
 • El 25 per 100 de les quantitats satisfetes, amb el límit de 612 euros, quan l'habitatge habitual es trobi situat en una població de Castella i Lleó que no excedeixi de:

  • - 10.000 habitants, amb caràcter general, o
  • - 3.000 habitants si dista menys de 30 quilòmetres de la capital de la província

  Com assenyala l'Ordre HAC/197/2015, de 3 de març (BOCyL 20-03-2015) s'actualitzarà amb data 1 de gener de cada any les llistes dels municipis (des d'1 de gener de 2016, les poblacions) que compleixen els requisits previstos en la normativa autonòmica per a l'aplicació de beneficis fiscals en els tributs cedits sobre els quals la Comunitat de Castella i Lleó tingui atribuïdes competències normatives.Aquestes llistes es publicaran al Portal Tributari de la Junta de Castella i Lleó.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

 • Que el contribuent tingui menys de 36 anys a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).
 • Que la base imposable general més la base imposable de l'estalvi menys el mínim personal i familiar (caselles [0435], [0460] y [0519] de la declaració, respectivament) no superi les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros en tributació conjunta.
 • La deducció es practicarà pel titular o titulars del contracte d'arrendament.

  Les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura al contracte –fins i tot intervenint societat de guanys- no donen dret a l'aplicació de la deducció per no ser arrendatari.Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per arrendament" de l'Annex B.6 de la declaració en el qual, a més de les dades necessàries per quantificar la deducció, s'haurà de fer constar el NIF/NIE del llogater de l'habitatge i, si existeix, el del segon llogater o, en el seu cas, si ha consignat un NIF d'un altre país, es marcarà una X, respectivament, a les caselles corresponents.