Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per a contribuents afectats per discapacitat

Normativa:Art. 6 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia de la deducció

 • 300 euros per cada contribuent, d'edat igual o superior a 65 anys, afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.
 • 656 euros per cada contribuent, d'edat igual o superior a 65 anys, afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.
 • 300 euros per cada contribuent menor de 65 anys afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent menys el mínim personal i familiar (caselles [0435], [0460] y [0519] de la declaració, respectivament) no superi les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros en tributació conjunta.
 • Que el contribuent no sigui usuari de residències públiques o concertades de la Comunitat de Castella i Lleó.
 • Que el grau de discapacitat s'acrediti mitjançant certificació expedida per l'òrgan competent en la matèria.L'esmentat grau serà el determinat conforme al barem a què es refereix actualment l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE del 31).

  Es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, quan es tracti de persones la incapacitat de les quals sigui declarada judicialment, encara que no s'assoleixi l'esmentat grau.

  També es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 en cas de pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.