Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per cura de fills menors

Normativa:Art. 5.1 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quanties i límits màxims de la deducció

Els contribuents que, per motius de treball, per compte propi o aliè, hagin de deixar als seus fills menors a cura d'una persona ocupada de llar o en guarderies o centres infantils podran optar per deduir alguna de les següents quantitats:

 • El 30 per 100 de les quantitats satisfetes en el període impositiu a la persona ocupada de la llar, amb el límit màxim de 322 euros, tant en tributació individual com a conjunta.
 • El 100 per 100 de les despeses satisfetes de preinscripció i de matrícula, així com les despeses d'assistència en horari general i ampliat i les despeses d'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets, en escoles, centres i guarderies infantils de la Comunitat de Castella i Lleó, inscrites en el Registre de Centres per a la conciliació de la vida familiar i laboral, amb el límit màxim de 1.320 euros, tant en tributació individual com a conjunta.

Requisits i altres condicions d'aplicació de la deducció

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós

 • Que, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), els fills als que sigui de aplicació el mínim per descendents tinguessin menys de 4 anys d'edat.
 • Que ambdós pares realitzin-ne una activitat per compte propi o aliè, pel qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.
 • Que, en el supòsit que la deducció sigui aplicable per despeses de custòdia per una persona ocupada de llar, aquesta estigui donada de alta en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

  Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el NIF de la persona ocupada de la llar, escola, centre o guarderia infantil a l'Annex B.3 de la declaració.

 • Per poder aplicar aquesta deducció la base imposable general més la base imposable de l'estalvi menys el mínim personal i familiar (caselles [0435], [0460] y [0519] de la declaració, respectivament) no superi les següents quantitats:

  • 18.900 euros en tributació individual.
  • 31.500 euros en tributació conjunta.
 • Quan més d'un contribuent tingui dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos descendents, l'import de les quantitats satisfetes s'hi prorratejarà per parts iguals, respectant, en tot cas, el límit màxim de la deducció.

  Important: en el cas d'haver-se percebut subvencions públiques per aquest concepte, l'import total de la deducció més la quantia de les subvencions percebudes, no podrà superar, per al mateix exercici, l'import total de la despesa efectiva, minorant-se en aquest cas l'import màxim de la deducció en la quantia necessària.

 • En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Atenció: els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com en els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.