Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar

Normativa:Arts.5.2 y 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats per ells satisfetes en el període impositiu per les quotes a la Seguretat Social d'un treballador inclòs en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social, amb el límit màxim de 300 euros.

  El límit màxim de la deducció opera tant en tributació individual com en conjunta.

  Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de fer constar el NIF de la persona ocupada a l'Annex B.3 de la declaració.

 • La deducció serà aplicable només pels contribuents que a la data de meritació de l'impost tinguin un fill menor de 4 anys, al que sigui d'aplicació el "mínim per descendent" regulat en la normativa del IRPF.

  Les quotes satisfetes s'atribuiran íntegrament al contribuent que figuri com a ocupador tret que es tracti de matrimonis en règim de guanys en el cas del qual s'atribuiran als cònjuges per parts iguals.

 • Per aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] y [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • 18.900 euros en tributació individual.
  • 31.500 euros en tributació conjunta.
 • En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Atenció: els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com en els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.