Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per família nombrosa

Normativa:Art. 3 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quanties de la deducció

 • 500 euros, amb caràcter general, pel fet de tenir la condició de família nombrosa l'últim dia del període impositiu (normalment, el 31 de desembre).El concepte de família nombrosa a aquests efectes és l'establert en la legislació estatal en la matèria.

  Vegeu sobre això la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombrosa (BOE del 19).

 • 1.000 euros quan algun dels cònjuges o dels descendents als que es computi per quantificar el mínim per descendents, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100.

  A aquests efectes, el grau de discapacitat, la determinació del qual s'efectuarà conforme al barem establert actualment a l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE del 31), s'acreditarà mitjançant certificació expedida per l'òrgan competent en la matèria.Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, quan es tracti de persones la incapacitat de les quals sigui declarada judicialment, encara que no s'assoleixi l'esmentat grau.

Increment de la deducció

L'import de la deducció s'incrementarà en 820 euros per cada descendent, a partir del quart inclusivament, als que sigui d'aplicació el mínim per descendents.

Requisits i altres condicions d'aplicació

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

 • Si es genera el dret a la deducció el 2020 la base imposable total (caselles [0435] y [0460] de la declaració), menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros en tributació conjunta.
 • Aquesta deducció s'aplicarà pel contribuent que siguin membres d'una família nombrosa i amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa.Quan aquests convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció, en cas de tributació individual, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  Si només un dels cònjuges tingués dret a la deducció, per superar l'altre els límits de base imposable menys el mínim personal i familiar exigits, la deducció aplicable per aquell serà la meitat del seu import total.També correspondrà la meitat de l'import total de la deducció al contribuent el cònjuge del qual no hagi residit en la Comunitat de Castella i Lleó el 2020.

 • Per a l'aplicació d'aquesta deducció, el contribuent haurà d'estar en possessió del document acreditatiu de la condició de família nombrosa expedit per l'òrgan competent en la matèria de la Comunitat de Castella i Lleó.
 • En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Atenció: els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com en els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.