Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per al foment d'emprenedoria

Normativa:Art. 8 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació del capital en les societats mercantils que més endavant es detallen.
 • El import màxim de deducció serà de 10.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

Important: els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials en entitats noves o de recent creació" de l'Annex B.7 de la declaració en el qual, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, s'haurà de fer constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en empreses de nova o recent creació.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Per a l'aplicació de la deducció s'han de complir els següents requisits i condicions:

 • Destinació de la inversió: adquisició d'accions o participacions com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació del capital en les següents societats:

  - Societats anònimes, limitades o laborals quan la societat destini el finançament rebut a projectes d'inversió realitzats al territori de Castella i Lleó.

  - Societats l'únic objecte social de les quals sigui l'aportació de capital a societats anònimes, limitades o laborals el domicili social i fiscal de les quals es trobi a Castella i Lleó, sempre que es compleixin les següents condicions:

  1. Que la societat les accions del qual i participacions s'adquireixin utilitzi en el termini de sis mesos el finançament rebut per aportar capital a una societat anònima, limitat o laboral el domicili social i fiscal del qual es trobi a Castella i Lleó.

   A aquests efectes, els percentatges de l'1 per 100 mínim i del 40 per 100 màxim del capital de la societat que s'exigeix per aplicar la deducció es computaran respecte del conjunt de l'aportació de capital.

  2. Que la societat anònima, limitada o laboral les accions del qual i participacions s'adquireixin compleixi el requisit de generació d'ocupació que s'exposa més endavant i no redueixi la seva plantilla de treballadors a Castella i Lleó.
 • Localització del domicili social i fiscal:les societats anònimes, limitades o laborals han de tenir el domicili social i fiscal en la Comunitat de Castella i Lleó.
 • Percentatge de capital adquirit: només donaran de dret a aplicar-se aquesta deducció les adquisicions d'accions o participacions per import mínim del 0,5 per 100 i màxim del 45 per 100 del capital de la societat, que es mantinguin en el patrimoni de l'adquirent almenys tres anys.
 • Creació d'ocupació: les societats respecte de les quals s'adquireixin accions o participacions han d'incrementar l'any que es realitzi la inversió o a l'exercici següent i respecte de l'any anterior:

  • La seva plantilla global de treballadors, en termes de persones/any regulats en la normativa laboral, i mantinguin aquesta plantilla almenys tres anys, i/o
  • El nombre de contractes subscrits amb treballadors autònoms econòmicament dependents de la societat, i mantinguin aquests contractes almenys tres anys, i/o
  • El nombre de persones que s'incorporin al règim de treballadors per compte propi que tinguin el caràcter de familiars col·laboradors de titulars d'accions o participacions, i es mantinguin aquestes altes almenys tres anys.
 • Inversió màxima: la inversió màxima del projecte que és computable per a l'aplicació de la deducció serà la que resulti de sumar els següents imports:

  • 100.000 euros per cada increment d'una persona/any a la plantilla.
  • 50.000 euros per cada contracte amb treballadors autònoms econòmicament dependents de la societat.
  • 50.000 euros per cada alta de treballadors per compte propi que tinguin el caràcter de familiars col·laboradors.

   El concepte de familiar col·laborador és el recollit a l'article 35 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, o norma que el substitueixi.

 • Requisits formals: per a la pràctica d'aquesta deducció serà necessari obtenir una certificació expedida per l'entitat les accions del qual o participacions s'hagin adquirit en la que es reculli el compliment, en el període impositiu en què es va produir l'adquisició, dels requisits relatius a la destinació de la inversió i, en el seu cas, compliment de les condicions específiques, a la localització del domicili social i fiscal, al percentatge de capital adquirit i finalment al requisit de creació d'ocupació.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

Normativa:Vegeu l'art. 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

Quan en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada a l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits de la deducció les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora als que es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.