Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per al foment de la mobilitat sostenible

Normativa:Art. 9.g) Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15 per 100 de les quantitats destinades pel contribuent a l'adquisició d'un vehicle turisme nou que tingui alguna de les següents consideracions:

  • Vehicle elèctric pur.
  • Vehicle elèctric amb autonomia estesa.
  • Vehicle híbrid endollable amb autonomia en manera elèctrica de més de 40 quilòmetres.
 • L'import màxim de la deducció serà de 4.000 euros tant en tributació individual com en conjunta

Atenció: la deducció pot aplicar-se sobre les quantitats satisfetes per a l'adquisició d'un o diversos vehicles, encara que es matriculin al mateix exercici, si bé el límit total de la deducció no pot superar els 4.000 euros per declaració.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Normativa:Vegeu l'article 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits

 • El vehicle adquirit no podrà ser afecte a activitats professionals o empresarials, qualsevol que sigui el titular d'aquestes activitats.
 • La deducció només serà d'aplicació en el període impositiu en el qual es matriculi el vehicle l'adquisició del qual genera el dret a aplicar la deducció.
 • El vehicle adquirit s'haurà de mantenir en el patrimoni del contribuent almenys durant quatre anys des de la seva adquisició.
 • L'autonomia en manera elèctrica dels vehicles l'adquisició dels quals generi el dret a aplicar la deducció es determinarà mitjançant l'aplicació del procediment WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) o del procediment que el substitueixi a efectes de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.
 • L'adquisició pel contribuent d'un vehicle que generi el dret a l'aplicació de la deducció, la data d'aquesta adquisició i la quantitat efectivament satisfeta pel contribuent s'acreditaran mitjançant factura.<

Important: la deducció només podrà aplicar-se per part d'aquell al nom del qual s'emeti la factura.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

Normativa:Vegeu l'article 10 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

Quan en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada a l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits de la deducció les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora als que es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària