Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Ordre d'aplicació de les deduccions sobre la quota íntegra autonòmica

Sobre la quota íntegra autonòmica de l'exercici 2020 les deduccions autonòmiques s'aplicaran en el següent ordre:

 1. L'import de les deduccions de l'exercici 2020 no traslladables a exercicis posteriors.
 2. L'import de les deduccions "Per família nombrosa", "per naixement o adopció de fills", "per parts múltiples o adopcions simultànies", "per despeses d'adopció", "per cura de fills menors", "per paternitat" i "Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar" pendent d'aplicació d'exercicis anteriors (2017, 2018 y 2019).

  Important: els imports d'aquestes deduccions generats el 2017, 2018 i 2019 pendents d'aplicació es consignaran, respectivament, a les caselles [0981], [0982] y [0983] i el que s'apliqui en l'exercici a la casella [0984] (s'aplicarà primer la deducció generada el 2017, casella [0981], posteriorment la deducció generada el 2018, casella [0982], i finalment la deducció generada el 2019, casella [0983). La diferència, si existís, entre la deducció pendent dels exercicis 2018 i 2019 i l'import aplicat, es traslladaran, respectivament, a les caselles [0997] y [0998].

  La devolució de les deduccions generades el 2017 i no aplicades a l'exercici 2020 se sol·licitarà a la Junta de Castella i Lleó conforme al procediment establert en l'Ordre EYH/706/2015, de 24 d'agost (BOCyL de l'1 de setembre).

  L'import d'aquestes deduccions generades el 2017 i no aplicades a l'exercici 2020 no podrà aplicar-se en exercicis posteriors.

  L'import de la deducció generada el 2018, casella [0982], no aplicat el 2020, d'existir, es traslladarà a la casella [0997] en concepte d'imports pendents d'aplicació per a l'exercici següent.De la mateixa manera l'import de la deducció generada el 2019, casella [0983], no aplicat el 2020, d'existir, es traslladarà a la casella [0998] en concepte d'imports pendents d'aplicació per a l'exercici següent.

 3. L'import de les deduccions "Per família nombrosa", "per naixement o adopció de fills", "per parts múltiples o adopcions simultànies", "per despeses d'adopció", "per cura de fills menors", "per paternitat" i "Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar" generat a l'exercici 2020.

  Important: l'import que correspongui aplicar en aquest exercici es traslladarà a la casella [0995]. La diferència, si existís, entre les deduccions a les que es té dret (suma de les caselles [0985] a [0988];[0990] a [0992] i [0994]) i l'import aplicat a la casella [0995], es traslladarà a la casella [0999] en concepte d'imports generats el 2020 però encara pendents d'aplicació per a l'exercici següent.

  A més, tingui's en compte que la deducció per parts múltiples o adopcions simultànies determina el dret a deduir 901 euros durant els dos anys següents al de l'últim naixement o adopció que es computi a efectes d'entendre produït el part múltiple o a l'adopció simultània que dona dret a aplicar la deducció.D'aquí que en el model de declaració del IRPF es distingeixin els parts múltiples o adopcions simultànies produïts el 2018 o el 2019 (casella [0988]) que donen lloc el 2020 a la deducció de 901 euros, dels parts múltiples o adopcions simultànies produïts el 2020 (casella [0987]).