Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per parts múltiples o adopcions simultànies

Normativa:Art. 4.2 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quanties de la deducció

 • El 50 per 100 de la quantitat que correspongui per l'aplicació de la deducció per naixement o adopció si el part múltiple o l'adopció simultània ha estat de dos fills que generin el dret a l'aplicació del "mínim per descendent".

 • El 100 per 100 de la quantitat que correspongui per l'aplicació de la deducció per naixement o adopció, si el part múltiple o adopció simultània ha estat de tres o més fills, que generin el dret a l'aplicació del "mínim per descendent".

 • Igual deducció es practicarà en els supòsits de naixements o adopcions independents produïts en un període de dotze mesos.

  En el cas de naixement de dos fills en un termini de dotze mesos, un el 2019 i un altre el 2020, només podran aplicar la deducció els progenitors que convisquin amb els fills el 2019 i el 2020.

Deducció addicional per parts múltiples o adopcions simultànies produïts l'any 2018 i/o 2019

901 euros durant els dos anys següents al de l'últim naixement o adopció que es computi a efectes d'entendre produït el part múltiple o a l'adopció simultània que dona dret a aplicar la deducció.

Requisits i altres condicions d'aplicació de la deducció

Normativa:Art. 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits.

 • Per poder aplicar aquesta deducció la base imposable total (caselles [0435] y [0460] de la declaració) menys el mínim personal i familiar (casella [0520] de la declaració) no pot superar les següents quantitats:

  • - 18.900 euros en tributació individual.
  • - 31.500 euros en tributació conjunta.
 • A efectes de determinar el número d'ordre del fill nascut o adoptat, es tindrà en compte al fill nascut i als restants fills, de qualsevol dels dos progenitors, que convisquin amb el contribuent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), computant-se a aquests efectes tant els que ho siguin per naturalesa com per adopció.
 • Quan ambdós progenitors o adoptants tinguin dret a l'aplicació de la deducció, el seu import, en cas de declaració individual, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cada un d'ells.

  Si només un dels cònjuges tingués dret a la deducció, per superar l'altre els límits de base imposable menys el mínim personal i familiar exigits, la deducció aplicable per aquell serà la meitat del seu import total.També correspondrà la meitat de l'import total de la deducció al contribuent el cònjuge del qual no hagi residit en la Comunitat de Castella i Lleó el 2020.

  En el cas que durant el període 2019 s'hagués produït un part múltiple o adopció simultània, i els nascuts l'esmentat any no formessin part d'un nou part múltiple juntament amb algun fill nascut en el període 2020, s'haurà de consignar l'import de deducció addicional de 901 euros (prorratejada en funció del nombre de contribuents amb dret a la mateixa) a la casella corresponent, sempre i quan es compleixi el requisit del límit de renda.

 • En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Atenció: els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com en els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció per naixement o adopció regulada a l'article anterior.