Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per paternitat

Normativa:Art. 5.3 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre.

Quantia de la deducció

 • 750 euros per gaudi del període de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de l'activitat per paternitat o del permís de paternitat.

  El període de suspensió del contracte de treball serà el previst a l'article 48.4 de l'Estatut dels Treballadors i el del permís de paternitat el previst en les lletres a) i b) de l'article 49 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.En ambdós casos, en la part relativa a les 10 setmanes que, com a màxim, es pot divertir el pare amb caràcter general.

 • Quan el permís no coincideixi amb el màxim legal permès la deducció serà de 75 euros per setmana completa.

Supòsits exclosos

 • Suspensió del contracte per paternitat regulada a l'article 48.bis de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
 • Permís de paternitat previst a l'article 49.c) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i,
 • Interrupció de l'activitat prevista a l'article 4.3 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol de l'Estatut del Treball Autònom.

Important: d'acord amb la disposició transitòria tretzena del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, introduïda per Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, durant l'exercici 2020 la mare biològica podrà cedir a l'altre progenitor, com a màxim, fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

Aquesta possibilitat que la mare biològica cedeixi a l'altre progenitor un màxim de fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi obligatori a l'altre progenitor serà d'aplicació únicament per als treballadors inclosos en l'àmbit d'aplicació del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i no serà d'aplicació al personal laboral al servei de les Administracions Públiques a qui se li aplica, en matèria de permisos de naixement, adopció, del progenitor diferent de la mare biològica i lactància, la regulació recollida en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Requisits i altres condicions d'aplicació de la deducció

 • Que la base imposable general més la base imposable de l'estalvi menys el mínim personal i familiar (caselles [0435], [0460] y [0519] de la declaració, respectivament) no superi les següents quantitats:

  • 18.900 euros en tributació individual.
  • 31.500 euros en tributació conjunta.
 • En el supòsit que el contribuent manqui de prou quota íntegra autonòmica per aplicar-se el total de la deducció en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa, l'import no deduït podrà aplicar-se en els tres períodes impositius següents fins a esgotar, en el seu cas, l'import total de la deducció.

Atenció: els contribuents que no hagin esgotat la totalitat de la deducció tant en el període impositiu en què es generi el dret a la mateixa com en els tres períodes següents, podran sol·licitar l'abonament de la quantitat que resti per aplicar.