Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per inversions realitzades en entitats cotitzades al mercat alternatiu borsari

Normativa:Art. 17 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre.

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 20 per 100 de les quantitats invertides a l'exercici en l'adquisició d'accions corresponents a processos d'ampliació de capital o d'oferta pública de valors, en ambdós casos a través del segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari aprovat per Acord del Consell de Ministres del 30 de desembre de 2005.
  • El límit màxim de la deducció és de 10.000 euros.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que les accions o participacions adquirides es mantinguin almenys durant dos anys.

    Aquesta deducció s'aplicarà a aquelles inversions amb dret a deducció que es realitzin després del 23 de febrer de 2010

  • Que la participació en l'entitat a la qual corresponguin les accions o participacions no sigui superior al 10 per 100 del capital social durant els dos anys següents a l'adquisició de les mateixes.
  • La societat en què es produeixi la inversió ha de tenir durant els dos anys següents a la mateixa el domicili social i fiscal a la Comunitat de Madrid, i no ha de tenir com a activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb els requisits establerts a l'article 4.Ocho.Dos.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

Incompatibilitat

La present deducció resultarà incompatible, per a les mateixes inversions, amb la deducció "Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació" anteriorment comentada.

Important:els contribuents amb dret a la deducció hauran de complimentar l'apartat "Informació addicional a la deducció autonòmica d'Aragó, Galícia, Madrid o Múrcia per inversions en entitats que cotitzen al Mercat Alternatiu Borsari" de l'Annex B.7) de la declaració en el qual, a més de l'import de la inversió amb dret a deducció, s'haurà de fer constar el NIF de l'entitat de nova o recent creació i, si existeix, el de la segona entitat, indicant l'import total de la deducció per inversions en entitats que cotitzen al Mercat Alternatiu Borsari a la casella corresponent.