Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Per donacions amb finalitat ecològica

Normativa:Art. 4.Uno.p) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Quantia de la deducció

El 20 per 100 de les donacions efectuades durant el període impositiu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Per tenir dret a aquesta deducció, les donacions s'hauran d'haver efectuat en favor de qualsevol de les següents entitats:

    • La Generalitat i les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana.
    • Les entitats públiques dependents de qualsevol de les Administracions territorials citades anteriorment, l'objecte social de les quals sigui la defensa i conservació del medi am­biente.
    • Les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucrati­vos i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE del 24), sempre que el seu final exclusiu sigui la defensa del medi ambient i es trobin inscrites en els corresponents Registres de la Comunitat Valenciana.
  • A més, l'aplicació de la deducció queda condicionada a què el lliurament dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació es realitzi me­diante targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit

    Aquest requisit s'estableix en la disposició addicional setzena de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.