Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Requisit conjunt per a determinades deduccions autonòmiques per donatius o cessions d'ús o comodat

Deduccions:

  • Per donacions dineràries per a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià,
  • Per quantitats destinades pels seus titulars per a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià,
  • Per donacions destinades al foment de la Llengua Valenciana i
  • Per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres finalitats de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

Requisit conjunt

  • La base de les deduccions anteriors no podrà ser superior al 30 per 100 de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent, suma de les casella [0500] y [0510] de la declaració.
  • En qualsevol cas, la revocació de la donació determinarà l'obligació d'ingressar les quotes corresponents als beneficis gaudits en el període impositiu en què l'esmentada revocació es produeixi, més els interessos de demora que procedeixin, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora del IRPF.