Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Import de l'IRPF que correspon a la Comunitat Autònoma de residència del contribuent a l'exercici 2020

Des de l'1 de gener de 2009, la cessió parcial del IRPF té com a límit màxim el 50 per 100 del rendiment produït al territori de cada Comunitat Autònoma, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), modificat, per última vegada, per la Llei Orgànica 3/2009, de 18 de desembre (BOE del 19).

La determinació de l'import del IRPF que correspon a la Comunitat Autònoma de residència del contribuent a l'exercici 2020 dona compliment al disposat a l'article 46 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries ( BOE del 19), relatiu a la necessitat de què els models de declaració del IRPF permetin fer visible el caràcter cedit d'aquest impost.

A tal efecte, els contribuents, a excepció de qui a l'exercici 2020 hagin tingut la seva residència habitual a l'estranger o a les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta o Melilla, complimentaran l'apartat "N" de la declaració per determinar l'import del IRPF que correspon a la seva Comunitat Autònoma de residència.

La determinació d'aquest import es realitzarà conforme a les següents operacions:

(+) Quota Líquida Autonòmica incrementada, casella [0586]

(–) El 50 per 100 dels imports corresponents a:

  • Deducció per doble imposició internacional, per raó de les rendes obtingudes i gravades a l'estranger, casella [0588].
  • Deducció per doble imposició internacional en els supòsits d'aplicació del règim de transparència fiscal internacional, casella [0589].
  • Deducció per doble imposició en els supòsits del règim d'imputació de rendes derivades de la cessió de drets d'imatge, casella [0590].

(=) Import del IRPF que correspon a la Comunitat Autònoma de residència del contribuent.