Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

4.Canvis de residència entre Comunitats Autònomes l'objecte principal de les quals consisteixi a aconseguir una menor tributació efectiva

Normativa:Art. 72.2 i 3 Llei IRPF

En els supòsits que el canvi de residència a una altra Comunitat Autònoma tingui per objecte aconseguir una menor tributació efectiva en el IRPF i, en virtut del previst a l'article 72.3 de la Llei del IRPF, s'estimi que no s'ha produït l'esmentat canvi a efectes fiscals, el contribuent haurà de presentar les autoliquidacions complementàries que corresponguin, amb inclusió dels interessos de demora.

D'acord amb l'establert a l'article 72.3 de la Llei del IRPF, es presumirà, tret que la nova residència es prolongui de manera continuada durant, almenys, tres anys, que no ha existit canvi, en relació amb el rendiment cedit del IRPF, quan es presentin les següents circumstàncies:

  1. Que l'any en el qual es produeix el canvi de residència o en el següent, la base imposable del IRPF sigui superior en, almenys, un 50 per 100 a la de l'any anterior al canvi.En cas de tributació conjunta es determinarà d'acord amb les normes d'individualització.
  2. Que l'any en el qual es produeix la situació a què es refereix el paràgraf a) anterior, la seva tributació efectiva pel IRPF sigui inferior a la que hagués correspost d'acord amb la normativa aplicable a la Comunitat Autònoma en la qual residia anteriorment al canvi.
  3. Que l'any següent a aquell en el qual es produeix la situació a què es refereix el paràgraf a) anterior, o en el següent, torni a tenir la seva residència habitual al territori de la Comunitat Autònoma en la qual va residir anteriorment al canvi.

El termini de presentació d'aquestes autoliquidacions complementàries finalitzarà el mateix dia que acabi el termini de presentació de la declaració pel IRPF corresponent a l'any en què es presentin les circumstàncies que determinin la inexistència del canvi de residència a efectes fiscals.

Atenció:si la declaració complementària respon a aquesta circumstància el contribuent haurà de marcar amb una "X" la casella [114] de l'apartat "Declaració complementària" de la declaració.