Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec

Normativa:Article 81 bis, disposició addicional quaranta-dosena i disposició transitòria trenta-tresena Llei IRPF;art. 60 bis Reglament