Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Naturalesa del IRPF

Normativa:Art. 1 Llei IRPF

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (d'ara endavant, IRPF) és un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d'igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques d'acord amb la seva naturalesa i les seves circumstàncies personals i familiars.

Què s'entén per "renda" a efectes de l'IRPF?

Normativa:Art. 2 Llei IRPF

La renda del contribuent, que constitueix l'objecte de l'IRPF, es defineix legalment com la totalitat dels seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda establertes per llei, amb independència del lloc on s'haguessin produït i qualsevol que sigui la residència del pagador.

Tractament de les circumstàncies personals i familiars en l'IRPF

El mínim personal i familiar constitueix la part de la base liquidable que, per destinar-se a cobrir les necessitats vitals del contribuent i de les persones que d'ell depenen, no se sotmet a tributació.

Àmbit d'Aplicació de l'IRPF

Normativa: Art. 4 i 5 Llei IRPF

l'IRPF s'aplica en tot el territori espanyol, amb les especialitats previstes per a les Canàries, Ceuta i Melilla i sense perjudici dels règims tributaris forals de concert i conveni econòmic en vigor, respectivament, als Territoris Històrics del País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra.

Tot això sense perjudici del disposat als tractats i convenis internacionals la qual cosa hagin passat a formar part de l'ordenació interna, de conformitat amb l'article 96 de la Constitució Espanyola.